SERVICE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://nieuwekralen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Nieuwekralen.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Bij bestellingen via www.nieuwekralen.nl gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van kralenwebwinkel Nieuwekralen.nl, hierna te noemen “NieuweKralen” en op alle met NieuweKralen aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door NieuweKralen is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internet website webshop dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met NieuweKralen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Nieuwekralen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internet website webshop van Nieuwekralen en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internet website webshop.

1.8 NieuweKralen is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.


Artikel 2  Overeenkomsten en aanbiedingen

2.1 Alle overeenkomsten en aanbiedingen van NieuweKralen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 NieuweKralen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant en NieuweKralen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De electronische bestanden van NieuweKralen gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. NieuweKralen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Betalingen en Prijzen

3.1 Alle door NieuweKralen vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EUR, inclusief omzetbelasting van 21% en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internet website webshop vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3 De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internet website webshop vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant.

3.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internet website webshop met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.5 NieuweKralen kan niet aan de aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7 Bij bestellingen via de internet website webshop kan op de volgende manieren worden betaald:

- Betaling vooraf via Ideal, Bancontact, Apple Pay, Paypal, Google Pay; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services over op het desbetreffende betaal account van NieuweKralen.

- Betaling vooraf via creditcard; Visa Mastercard American Express Maestro; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services over via creditcard

3.8 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen. 

Artikel 4 Levering

4.1  NieuweKralen heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd: Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie tot vijf werkdagen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 De klant heeft het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden als de levertijd de 30 dagen overschrijdt.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van de artikelen producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan NieuweKralen verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door NieuweKralen aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. NieuweKralen biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internet website webshop vermeld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan NieuweKralen zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internet website webshop afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u NieuweKralen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk met duidelijke uitleg kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft NieuweKralen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen dertig (30) werkdagen na aflevering aan NieuweKralen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt NieuweKralen zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan NieuweKralen betaalde.

6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

6.6 Sieraden onderdelen en kralen verpakkingen zijn dicht ge-sealed of verzegeld met een zegeltje. Wanneer het zakje wordt opengebroken en of het zegeltje wordt verbroken, kan een kralen- of sieraden-onderdelen-verpakking niet meer worden geretourneerd.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 NieuweKralen geeft drie maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van NieuweKralen.

7.2 NieuweKralen is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van NieuweKralen. NieuweKralen is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien NieuweKralen, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat NieuweKralen op haar internet website webshop links opneemt naar andere internet website webshops die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn alleen informatief. NieuweKralen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internet website webshop waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is NieuweKralen niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internet website webshop.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internet website webshop berusten bij NieuweKralen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NieuweKralen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door NieuweKralen geheel vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site. Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres. Het kunnen doen van, mogelijk gepersonaliseerde, aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

10.2 NieuweKralen neemt daarbij de van toepassing geldende privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 NieuweKralen verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen

12.1  NieuweKralen is een online kralen en sieraden onderdelen webshop voor particulieren en handelsnaam van kralengroothandel Glaser Quality Beads gevestigd te Meerlandenweg 62, 1187 ZR, Amstelveen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55250580. Het BTW-identificatienummer is NL002086581B44

12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan NieuweKralen, Meerlandenweg 62, 1187 ZR, Amstelveen, Nederland of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de internet website webshop.

12.3 Wanneer door NieuweKralen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat NieuweKralen deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

 

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van www.nieuwekralen.nl

Welkom bij deze Nieuwekralen.nl Internet Website Webshop (hierna NieuweKralen) van Glaser Quality Beads [hierna “GQB”] (hierna te noemen: de “Site”) in het World Wide Web. Gelieve deze Site met gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze Site en alle transacties met Nieuwekralen.nl, hierna te noemen “NieuweKralen”, door te lezen. Zodra u browst, deze Site bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met deze voorwaarden akkoord bent, verzoeken wij u geen gebruik van deze Site te maken.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter.

GQB beheert en onderhoudt deze Site vanuit haar kantoor en magazijn in Amstelveen. Op (het gebruik van) deze Site en alle transacties met NieuweKralen.nl is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, ook die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland. Indien u hiermee niet akkoord gaat, maakt u dan alstublieft geen verder gebruik van deze Site. Als u vanuit een ander land deze Site bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende lokale regelgeving. Met uitzondering van de historische informatie die op deze Site is vermeld, heeft de verstrekte bedrijfsmatige en overige informatie veelal betrekking op de toekomst. Deze informatie kan derhalve onzekerheden bevatten.

Inhoud van de site, eigenaar en gebruiksrestricties

De informatie op deze Site, inclusief alle media, afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto’s, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als “inhoud”), zijn auteursrechtelijk beschermd c.q. betreffen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zijn in beheer van of gelicencieerd aan

Nieuwekralen, haar moedermaatschappij, zuster- of dochterbedrijven of filialen ([hierna gezamenlijk aan te duiden als “Nieuwekralen”) of zijn eigendom van andere eigenaren/rechthebbenden. De naam “NieuweKralen”, alsmede het Nieuwekralen logo zijn handelsmerken van GQB.

Het is toegestaan om gedeelten van deze Site te tonen, kopiëren, distribueren, downloaden en in hard copy te printen teneinde:

(1) een bestelling bij NieuweKralen te plaatsen, of

(2) gebruik te maken van deze Site als bron van inkoopinformatie, echter uitsluitend indien en voor zover u de Site niet wijzigt en u alle (auteursrechtelijke) voorbehouden die in deze Site zijn opgenomen respecteert en in de tekst handhaaft.

Behalve in verband met inkoop en bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud van deze Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NieuweKralen of de betreffende (auteurs)rechthebbende.

Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met één van de op deze Site genoemde gebruiksvoorwaarden of overige bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze Site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of her uitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van NieuweKralen opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NieuweKralen, ten strengste verboden.

Geen garantie

GQB stelt deze Site ter beschikking teneinde haar klanten een indruk te geven van de artikelen in haar assortiment. GQB streeft met Nieuwekralen.nl ernaar de informatie op deze Site zo actueel mogelijk te houden maar kan niet garanderen dat de informatie op deze Site steeds volledig, juist of actueel is. Teneinde u van de meest actuele informatie te kunnen voorzien zal Nieuwekralen de informatie op deze Site omtrent producten en diensten van tijd tot tijd aanpassen.

Nieuwekralen geeft geen garanties met betrekking tot de samenstelling, bruikbaarheid en specifieke toepassingsmogelijkheden van de artikelen. Voor vragen op dit gebied kunt u per brief of per e-mail contact opnemen met Nieuwekralen. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk verder van dienst zijn.

Aan de op deze Site gepubliceerde informatie kan geen enkele garantie omtrent de aangeboden artikelen worden ontleend.

NieuweKralen behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen en voorraad door te voeren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Nieuwekralen is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze Site.

Nieuwekralen is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de bij Nieuwekralen bestelde artikelen.

Over onze prijzen

Prijzen en voorradigheid kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Nieuwekralen behoudt zich het recht voor om verkoop te beperken, waaronder begrepen het recht om verkoop aan wederverkopers c.q. handelaren te verbieden. Nieuwekralen is niet aansprakelijk voor eventuele typografische of fotografische fouten.

Opmerkingen van de gebruiker, feedback en andere door u ter beschikking gestelde informatie.

U gaat ermee akkoord dat alle gegevens, informatie en opmerkingen die u naar deze Site stuurt of op andere wijze aan NieuweKralen ter beschikking stelt eigendom van Nieuwekralen worden en blijven.

Bovendien verklaart u zich akkoord met het feit dat het u verboden is, naar of van deze Site illegaal, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot wettelijke burgerlijk- of strafrechtelijke aansprakelijkheid te verzenden. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en strekking van alle opmerkingen die u maakt.

Herziening van de gebruiksvoorwaarden

Nieuwekralen is te allen tijde gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van deze Site aan te passen of te herzien. Indien een of meerdere van de in deze Site genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken, blijven het overige gedeelte van de voorwaarden c.q. de overige voorwaarden van deze Site onverminderd van kracht. Door gebruik te maken van deze Site accepteert u alle wijzigingen en herzieningen. Van eventuele wijzigingen in de op u van toepassing zijnde voorwaarden kunt u kennis nemen door deze Site regelmatig op te roepen.